SPOZNAVANJE ZGODOVINE EU SKOZI OČI ČETRTOŠOLCA

Dijaki se seznanijo tudi z gospodarskim razvojem Evrope, popularno kulturo, padcem komunizma v Evropi in posledično širitvijo Evropske unije s članicami Vzhodne Evrope – Maastrichtska pogodba. Slovenci smo postali del združene Evrope leta 2004, ko postanemo polnopravna članica te za nas izredno pomembne skupnosti.

Vsi dijaki v četrtem letniku gimnazije spoznavajo zgodovino Evropske unije. Po drugi svetovni vojni pride do novosti v povezovanju Evrope, saj se ta povezuje na načelih demokracije in skupnega trga. Z Rimsko pogodbo leta 1957 nastane EGS. Tej ekonomski povezavi sledi politična leta 1967 – Evropska skupnost. Leta 1992 pa se le-ta preimenuje v Evropsko unijo

Pouk je pri zgodovini zelo dinamičen, saj ob spoznavanju snovi istočasno poteka konstruktivna debata. Dijaki lahko izražajo svoja mnenja in argumente o pomenu obstoja Evropske unije. Zanimivo pri tem je, kje vse vidijo svojo prihodnost.